نیمسال اول 97 ادبیات فارسی ، ترم اول 97 ادبیات فارسی ، دانلود نمونه سوال پیام نور

 
  جستجوی پیشرفته مطالب: نمونه سوالات پیام نور کارشناسی > ادبیات فارسی > نیمسال اول 97 ادبیات فارسی
 
 
 
دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97 ادبیات فارسی
 
   
برای ورود یا ثبت نامکلیک کنید

 

مرتب سازي براساس 
< قبلي 1 از 2 بعدي >
    فايل اندازه  
 دانلود نمونه سوال نقد ادبی نیمسال اول 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 782 K
   

 کد: 1213031 - 1213293دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال نظم 5 بخش 4 حافظ 2 نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 853 K
   

  کد: 1213057-1213306


دانلودها:5
 دانلود نمونه سوال نظم 5 بخش 1 بوستان سعدی نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 892 K
   

  کد: 1213043


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال نظم 4 بخش 2 مثنوی 2 نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1025 K
   

  کد: 1213035-1213297


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال نظم 4 بخش 1 مثنوی مولوی 1 نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 596 K
   

  کد: 1213028-1213295


دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال متون نظم 3 نظامی نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1100 K
   

 کد: 1213027-1213283دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال نظم 3 بخش 1 خاقانی نیمسال اول 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 963 K
   

 کد: 1213023 - 1213285دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال نظم 2 بخش 1 رستم و سهراب نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1221 K
   

  کد: 1213009-1213267-1213369


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال نظم 1 بخش 2 فرخی و کسایی نیمسال اول 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 957 K
   

 کد: 1213004 - 1213277دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال نظم 4 بخش 4 حدیقه سنایی نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1052 K
   

  کد: 1213044


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال نظم 2 بخش 3 سی قصیده از ناصر خسرو نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1052 K
   

  کد: 1213017-1213270


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال نظم 2 بخش 2 رستم و اسفندیار نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 897 K
   

  کد: 1213016-1213272


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال نثر 4 مرصاد العباد نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1196 K
   

  کد: 1213052-1213276


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال نثر 3 بخش 3 گلستان نیمسال اول 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 836 K
   

 کد: 1213045 - 1213274دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال نثر 3 بخش 2 کلیله و دمنه 2 و چهارمقاله نظامی عروضی نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 931 K
   

  کد: 1213037


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال نثر 3 بخش 1 کلیله و دمنه 1 نیمسال اول 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1009 K
   

  کد: 1213029 - 1213268دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال نثر 2 بخش 2 کشف الاسرار نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 962 K
   
  کد: 1213018-1213287

دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال نثر 2 بخش 1 سیاستنامه و قابوسنامه نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 890 K
   
 کد: 1213010

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال نثر 1 تاریخ بیهقی نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1004 K
   
  کد: 1213005-1213263

دانلودها:4
 دانلود نمونه سوال مقدمات زبانشناسی نیمسال اول 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 946 K
   
 کد: 1213053 - 1213376 - 1213397


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال معانی و بیان 2 نیمسال اول 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 861 K
   
 کد: 1213056 - 1213266 - 1213378


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال معانی و بیان 1 نیمسال اول 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1192 K
   
  کد: 1213033-1213264

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال مرجع شناسی و روش تحقیق 1 نیمسال اول 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1052 K
   
 کد: 1213022 - 1213265


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال متون نظم غنایی نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 995 K
   
 کد: 1213288


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال متون نظم عرفانی نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1225 K
   
 کد: 1213302


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال متون نظم 5 اشعار حافظ نیمسال اول 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 862 K
   
 کد: 1213057 - 1213306


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال متون نظم 4 مثنوی معنوی 1 نیمسال اول 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 596 K
   
 کد: 1213028 - 1213295


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال متون نظم 4 اشعار سنایی نیمسال اول 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1043 K
   
 کد: 1213044 - 1213291


دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال متون نظم 4 مثنوی معنوی 2 نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1025 K
   
 کد: 1213035-1213297

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال متون نظم 3 نظامی نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1100 K
   
 کد: 1213027-1213283


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال متون نظم 3 شاعران حوزه ادبی خراسان نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 957 K
   
 کد: 1213004-1213277


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال متون نظم 3 خاقانی نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 971 K
   
  کد: 1213023-1213285


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال متون نظم 2 شاهنامه 2 نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 906 K
   
 کد: 1213016-1213272


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال متون نظم 2 قصاید ناصر خسرو نیمسال اول 97 ادبیات فارسی 1052 K
   
  کد: 1213017-1213270


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال متون نظم 2 نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1213 K
   
 کد: 1213009-1213267-1213369

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال متون نثر 5 متون تفسیری با تاکید بر کشف الاسرار و تفسیر ابوالفتوح نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 962 K
   
 کد: 1213018-1213287

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال متون نثر متون ادبی -تعلیمی با تاکید بر گلستان نیمسال اول 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 845 K
   
 کد: 1213045 - 1213274


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال متون نثر 4 متون ادبی-عرفانی با تاکید بر مرصاد العباد نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1196 K
   
 کد: 1213052-1213276


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال متون نثر 2 متون ادبی -تاریخی با تاکید بر تاریخ نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1009 K
   
 کد: 1213029-1213268

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال متون نثر 1 متون ادبی -تاریخی با تاکید بر تاریخ نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 995 K
   
 کد: 1213005-1213263

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال متون منتخب نثر متون ادبی -تعلیمی نیمسال اول 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 890 K
   
 کد: 1213282

دانلودها:3
 دانلود نمونه سوال متون تفسیری فارسی نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 1020 K
   
 کد: 1213047

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال مبانی عرفان و تصوف نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 826 K
   
 کد: 1213039


دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال کلیات نقد ادبی نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 782 K
   
 کد: 1213293-1213031


دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال قواعد عربی 4 نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 719 K
   
  کد: 1213020

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال قواعد عربی 1 نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 669 K
   
 کد: 1213001

دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال قرائت عربی 4 نیمسال اول 97 زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 991 K
   
 کد: 1213019


دانلودها:0
 دانلود نمونه سوال قرائت عربی 3 نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 731 K
   
  کد: 1213012

دانلودها:1
 دانلود نمونه سوال قرائت عربی 2 نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 668 K
   
 کد: 1213007

دانلودها:2
 دانلود نمونه سوال عربی 5 نیمسال اول 97 ادبیات فارسی با پاسخنامه تستی 918 K
   
 کد: 1213284


دانلودها:4
< قبلي  1 از 2  بعدي >
 
 

 

 
 

 
لینک ترم های دیگر
 
     
 

 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق بهOloomSara.com می باشد.
Copyright © 2015-2016 - All rights reserved
طراحی سایت مشهد